در موتور اتومبیل ها و دستگاه هایی که در حین انجام عملیات تولید حرارت می نمایند، همیشه مقداری از روغن در اثر گرما تبخیر می گردد. از آنجا که تبخیر ممکن است منجر به مصرف روغن در موتور و در نهایت باعث ایجاد تغییر در خواص روغن گردد، اندازه گیری میزان اتلاف برای روغن های موتور ضروری می باشد. این کار در آزمایشگاه روغن موتور و توسط دستگاهی به نام Noack انجام می گرددکه معمولا به ۳ نوع تولید می شوند:

۱-دستگاه نوآک تبخیری مدلWoods metal

۲-دستگاه نوآک تبخیری مدل Non-Woods metal

۳-دستگاه نوآک تبخیری مدل Selby-Noack

در نوع Woods metal در فضای بین بلوک حرارتی و بوته آزمایش آلیاژی برای انتقال حرارت استفاده می شود به نام Woods metal  که دارای فلزات سنگین نظیر سرب، بیسموت، کادمیوم و…است. در نوع دوم، دما بدون انتقال دهنده حرارت به طور مستقیم از هیتر به کاپ منتقل می شود.

در این آزمون مقداری از نمونه در یک ظرف آزمایش فلزی ریخته شده و در دمای ۲۵۰Cº  به مدت یکساعت در فشار ثابت باقی می ماند و بخارات حاصل از تبخیر در فلاسک های شیشه ای جمع آوری می شود و در انتها، جرم روغن از دست رفته اندازه گیری و میزان اتلاف روغن موتور در اثر تبخیر محاسبه می گردد. در آزمایشگاه روغن موتورکیمیای ناب تجزیه با استفاده از این دستگاه میزان فراریت روغن های صنعتی اندازه گیری می شود. همچنین در بخش تولید صنعتی شرکت کیمیای ناب تجزیه، دستگاه نوآک مطابق استاندارد ASTM 5800 نیز تولید می شود.