آزمایشگاه کیمیای ناب تجزیه به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا دارو، با استفاده از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و دستگاهی، خدمات زیر را ارائه می کند.

۱-اندازه گیری اسیدهای چرب(اشباع، غیر اشباع، ترانس)

۲-اندازه گیری استرول های گیاهی

۳-آزمون های روغن های خوراکی

۴-آزمون های عسل

۵-جداول ارزش تغذیه ای

۶-آزمون های محصولات آرایشی و بهداشتی

۷-آزمون های آب و خاک و پسآب

۸-آزمون های مواد شیمیایی

۹-آزمون های شوینده ها و پاک کننده ها