آزمایشگاه کیمیای ناب تجزیه به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا دارو، با استفاده از تجهیزات پیشرفته  آزمایشگاهی و دستگاهی، خدمات زیر را ارائه می کند.

۱-اندازه گیری ویتامین های محلول در آب(B,C)

۲-اندازه گیری ویتامین های محلول در چربی(D,E,A)

۳-اندازه گیری فلزات(آهن، کلسیم، روی، سلنیم)

۴-اندازه گیری اسیدهای آمینه

۵-اندازه گیری Q10