آزمایشگاه کیمیای ناب تجزیه به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا دارو، با استفاده از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و دستگاهی، خدمات زیر را ارائه می کند.

۱-اسانس گیری(کلونجر)

۲-عصاره گیری

۳-آنالیز مواد مؤثره گیاهان با GC/MS

۴-آنالیز مواد مؤثره گیاهان با HPLC-DAD

۵-استخراج مواد مؤثره با HPLC-Preparative

۶-استخراج مواد مؤثره با TLC-Preparative