آزمایشگاه کیمیای ناب تجزیه به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا دارو، با استفاده از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی ودستگاهی، خدمات زیر را ارائه می کند.

۱-پروبیوتیک ها

۲-سالمونلا

۳-اشرشیاکولی

۴-استافیلوس اورئوس

۵-باکتری مزوفیل هوازی/بی هوازی

۶-باکتری های مقاوم به اسید

۷-باکتری های اسید لاکتیک

۸-لیستریامونوسیتوژنز

۹-بروسلاآبورتوس

۱۰-ویبریوکلرا

۱۱-کمپیلوباکتر

۱۲-کلستریدیوم پرفرنژنس

۱۳-انتروباکتریاسه

۱۴-کلیفرم ها(توتال، فکال)

۱۵-کپک و مخمر

۱۶-باکتری های ترموفیل هوازی/بی هوازی

۱۷-اسپور کلستریدم های احیاکننده سولفیت

۱۸-استرپتوکوک ها

۱۹-سودوموناس آئروژینوزا

۲۰-کلی فرم

۲۱-کاندید آلبیکنس

۲۲-یرسینیا انتروکولیتیکا