نمایش 25–36 از 42 نتیجه

مواد و محلول های استاندارد

(Sodium hydroxide solution (0.25 mol/l, N

430,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Sodium hydroxide solution (0.5 mol/l, N

450,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Sodium hydroxide solution (1 mol/l, N

470,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Sodium thiosulfate solution (0.01 mol/l, N

300,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Sodium thiosulfate solution (0.1 mol/l, N

340,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Sulfuric acid solution (0.005 mol/l, 0.01 N

350,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Sulfuric acid solution (0.05 mol/l, 0.1 N

400,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Sulfuric acid solution (0.5 mol/l, 1 N

450,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

Buffer concetrate , pH 10.00

650,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

Buffer concetrate , pH 4.00

650,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

Buffer concetrate , pH 7.00

650,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

EDTA Na2 Salt-A sol

500,000 ریال