انجمن مهندسان خودروی آمریکا American Society Engineers) SAE) به دلیل اهمیت گرانروی، اساس طبقه بندی روغن های موتور را بر این ویژگی نهادند و طبق آن، روغن های موتور را به دو گروه زیر تقسیم نمودند:

۱-روغن های تک درجه ای یا mono grade

۲-روغن های چند درجه ای یا multi grade

در نوع تک درجه ای یا mono grade  بعد از SAE یک عدد گزارش میشود که هر چه بالاتر باشدیعنی ویسکوزیته روغن بیشتر است .این روغن ها برای محیط ها و شرایط آب وهوایی گرم و متعادل طراحی و استفاده می شوند.

در روغن های چند درجه ای که به آنها روغن چهارفصل و اتوماتیک هم گفته می شود، بعد از کلمهSAE، از حرف W استفاده می شود که از کلمه winter گرفته شده و معرف روغن هایی است که در محیط های سرد به کار می روند. این روغن ها به دلیل داشتن مواد افزودنی خاص، دو زمانه هستند و به صورت دو گانه عمل می کنند. به این شکل که درسرما (هنگام استارت موتور) مانند روغن هایی با گرانروی پایین(۱۰و ۲۰) عمل می کنند و با گرم شدن موتور، گرانروی آنها به حد روغن هایی با گرانروی بالاتر مثل ۴۰ و۵۰ می رسد و روغنکاری قطعات را بخوبی انجام می دهد. به طور مثال روغن چند درجه ای با علامتSAE 10W40  در درجه حرارت های پایین تر   (۱۸Cº-)مانند روغن SAE 10W عمل می کند اما در درجه حرارت بالا (۱۰۰Cº) مانند روغن با گرانرویSAE40  عمل می کند.

آزمایشگاه فرآورده های نفتی کیمیای ناب تجزیه، با داشتن امکانات مناسب، قادر به اندازه گیری ویژگی های روغن های موتور در تمامی درجات گرانروی می باشد.

طبقه بندی روغن موتور بر اساس درجه گرانروی