جهت کنترل کیفی ویژگی های آزمایشگاه روانکارهای صنعتی(روغن موتور،گریس،روغن گیربکس)، طبق استانداردهای بین المللی و ملّی، اندازه گیری پارامترهای متعدد الزامی می باشند. نتایج آنالیزی حاصل از این آزمایشات، جهت تعیین نوع روانکارها

و کیفیت آنها بسیار ضروری است. آزمایشگاه کیمیای ناب تجزیه به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد، خدمات زیر را در خصوص روانکارهای صنعتی ارائه می نماید:

۱-آزمون اندازه گیری نقطه اشتعال (Flash Point)

۲-آزمون اندازه گیری نقطه ریزش (Pour Point)

۳-آزمون اندازه گیری میزان کف روغن موتور

۴-آزمون اندازه گیری میزان گرانروی در دمای۱۰۰و ۴۰ درجه سانتیگراد

۵-آزمون اندازه گیری چگالی

۶-آزمون اندازه گیری عدد قلیایی کل

۷-آزمون تشخیص خوردگی تیغه مسی

۸-آزمون اندازه گیری میزان آب روغن (کارل فیشر)

۹-آزمون اندازه گیری میزان فراریت-تبخیر (نوآک)

۱۰-آزمون اندازه گیری میزان عناصر موجود در روغن موتور (نشر و جذب اتمی)

۱۱-آزمون اندازه گیری نقطه قطره ای شدن گریس

۱۲-آزمون اندازه گیری میزان نفوذپذیری گریس کارکرده و کارنکرده

۱۳-آزمون اندازه گیری میزان رنگ روغن ها

۱۴-تعیین شاخص گرانروی

۱۵-اندازه گیری پایداری برشی