نمایش 13–24 از 43 نتیجه

مواد و محلول های استاندارد

(Oxalic acid solution (0.05 mol/l, 0.1 N

450,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Potassium dichromate solution (1/60 mol/l ,0.1 N

550,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Potassium hydroxide solution (0.1 mol/l, N

450,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Potassium hydroxide solution (0.5 mol/l, N

470,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Potassium hydroxide solution (1 mol/l, N

500,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Potassium iodate solution (1/60 mol/l, 0.1 N

650,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Potassium permanganate solution (0.002 mol/l, 0.01 N

500,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Potassium permanganate solution (0.02 mol/l, 0.1 N

600,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Sodium carbonate solution (0.05 mol/l, 0.1 N

400,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Sodium chloride solution (0.1 mol/l, N

350,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Sodium hydroxide solution (0.01 mol/l, N

350,000 ریال

مواد و محلول های استاندارد

(Sodium hydroxide solution (0.1 mol/l, N

400,000 ریال