بایگانی برچسب: آزمایشگاه کیمیای ناب تجزیه، مطالعات بین آزمایشگاهی، Inter Laboratory Study، مقایسه های بین آزمایشگاهی

مقایسه مطالعات بین آزمایشگاهی (Inter Laboratory Study)

یکی از مهم ترین ابزارها جهت حصول اطمینان از اندازه گیری ها و کیفیت خدمات آزمایشگاه ها، ارزیابی عملکرد فنی آنها است. سنجیده ترین شکل این ارزیابی، شرکت در مطالعات بین آزمایشگاهی (inter Laboratory Study) است. سازماندهی، اجرا و ارزیابی اندازه گیری ها یا آزمون ها، مطابق با شرایط از پیش تعیین شده، بر اقلام […]