بایگانی برچسب: عدم قطعیت نوع A

عدم قطعیت اندازه گیری

عدم قطعیت اندازه گیری، آزمایشگاه کیمیای ناب تجزیه، عوامل ایجاد کننده عدم قطعیت، عدم قطعیت نوع A، عدم قطعیت نوع B

عدم قطعیت اندازه گیری پارامتری مربوط به نتیجه اندازه گیری ست، که پراکندگی مقادیری را مشخص می کند که می توان بطور منطقی به اندازه ده نسبت داد. اگر عدم قطعیت نتایج اندازه گیری بصورت یک انحراف استاندارد بیان شود، به آن عدم قطعیت استاندارد گویند، که شامل نوع A و B می باشد. عدم […]